Home
Định dạng : account|password

Mỗi nick một dòng